Tas Zemgale Toreiz Nebija Nekas Sevišks

Tiesu nolemumi. Uzaicinajumi nokartot saistibas. Uzaicinajumi uz tiesu. Uznemumu registra zinas Jaundibinati uznemumi Izmainas uznemumos Likvideti uznemumi Gada parskati Datu aktualizacija. Valsts kase. Visi veidi. Tiesneša atseviškas domas. Visparigie administrativie akti. Saistošie noteikumi. Atvert paplašinato meklešanu Aizvert paplašinato meklešanu. Meklet tiesibu aktos. Meklet oficialajos pazinojumos.

Oficialaja izdevuma publice: Saeimas pienemtos un Valsts prezidenta izsludinatos likumus. Likumi stajas speka cetrpadsmitaja diena pec izsludinašanas, ja likuma nav noteikts cits speka stašanas terminš; Saeimas pienemtos visparejas nozimes lemumus. Valsts naftas produktu rezervju izveides koncepcija MK Grozijumi Valsts naftas produktu rezervju izveides koncepcija MK Par konceptualo zinojumu “Par drošibas rezervju pakalpojuma valsts naftas produktu drošibas rezervju izveidei pilnveidošanu” MK Aizsardzibas un drošibas jomas iepirkumu likums.

Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzeju iepirkumu likuma un Publiskas un privatas partneribas likuma gadijuma. Grozijumi liguma darbibas laika – grozijumi liguma ta darbibas laika likumos noteiktajos gadijumos, par kuriem publicejams pazinojums par izmainam liguma darbibas laika.

Attelots: grozijumu veids liguma darbibas laika , publiceto liguma grozijumu pazinojumu skaits un ipatsvars no kopeja virssliekšna rezultatu pazinojumu dalu skaita ieklaujot tikai tas dalas, kas publicetas tada iepirkuma ietvaros, kura paredzama ligumcena ir vienada ar attiecigajam likumam atbilstošajos Ministru kabineta noteikumos noteikto ligumcenu robežvertibu vai lielaka par to – skatit attiecigos Ministru kabineta noteikumus par publisko iepirkumu ligumcenu robežvertibam.

Raditajs attiecas uz Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzeju iepirkumu likumu, Publiskas un privatas partneribas likumu un Aizsardzibas un drošibas jomas iepirkumu likumu. Attelots: tadu publiceto rezultatu pazinojumu dalu skaits, kuras uzvaretajs liguma izpildei piesaista apakšuznemejus, un ipatsvars no kopeja pazinojumu dalu skaita, kuras noradits uzvaretajs.

Raditajs attiecas uz Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzeju iepirkumu likumu un Publiskas un privatas partneribas likumu. Publisko iepirkumu likuma 9. Sudzibas – Iepirkumu uzraudzibas biroja sanemts iesniegums par iepirkuma proceduras parkapumiem un saistiba ar to iesnieguma izskatišanas komisija ir pienemusi lemumu.

Attelots: komisijas lemumu veids aizliegt slegt ligumu, atlaut slegt ligumu, pienemtais lemums ir starplemums, atcelts iepirkumu komisijas lemumu par iepirkuma proceduras partraukšanu vai izbeigšanu , atstat speka iepirkumu komisijas lemumu par iepirkuma proceduras partraukšanu vai izbeigšanu , izbeigt iesnieguma lietvedibu , komisijas lemumu skaits un ipatsvars par nolikumu un par vertešanu pec komisijas lemuma veida. Publiska sektora iepirkumi Iepirkumu veiceju profili.

Meklet pazinojumos:. Meklet iepirkumu veicejus:. Gads: Piemerotais regulejums: i PIL – Publisko iepirkumu likums dati atteloti no Šis raditajs attiecas uz visparigam vienošanam ar vienu dalibnieku Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzeju iepirkumu likuma un Aizsardzibas un drošibas jomas iepirkumu likuma pazinojuma par ligumu. Šis raditajs attiecas uz paatrinatas proceduras izveli Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzeju iepirkumu likuma un Aizsardzibas un drošibas jomas iepirkumu likuma pazinojuma par ligumu.

Stridus arpus ASV abi tehnologiju milži bija izbeiguši jau agrak. Strids sakas Ierosinata prava uzsaka patentu karu, kas izvertas apmeram 50 lietas vairakas valstis. Labsajuta, darbinieku iesaiste un produktivitate ir nesaraujami jedzieni. Ta uzskata Inga Zvaigzne, globala informacijas tehnologiju uznemuma Accenture darba vides vaditaja Latvija.

Vinas skatijuma, katra biroja, lai cilveki varetu labi stradat, ir svarigi tris sturakmeni – lai darbinieki var labi sadarboties, lai var fokuseti stradat un lai cilveki fiziski labi jutas. Holiday Inn ir lielakais viesnicu zimols pasaule. Jaunaja Holiday Inn Riga bus numuri, no viesnicas paversies briniškiga pilsetas un Vecrigas panorama.

Zelts nav investicija ar regularu un fiksetu ienakumu, toties pasaule tam tiek pieversta ipaša loma investiciju portfeli ka lidzeklim ar vertibas saglabašanas funkcijam ilgtermina. Daudzi šo dargmetalu ierasti uztver ka vienu no ieguldijumu iespejam satricinajumu periodos, dažadojot un mazinot riskus. Esam apkopojuši dažadus viedoklus par to, cik daudz vietas portfeli var atvelet investiciju zeltam:.

Investori bieži atzist, ka parmeriga portfela diversifikacija velak var izversties ka apgrutinajums portfela parvaldišanai un analizei, tapec praktiki iesaka izveleties no 7 lidz 10 dažadiem instrumentiem tada proporcija, kas vislabak piedien investora riska profilam. Ja investors ar piesardzibu raugas uz pasaules ekonomikas attistibu nakotne, zelts ir viens no instrumentiem. Pastav uzskats, ka lielaka nozime ir nevis zelta proporcijai investiciju portfeli, bet ta esamibai ka tadai.